Regionala centra

Det finns fem metabola centra regionalt i Sverige. Detta är de sjukhus där det finns specalistläkare med spetskompetens om ämnesomsättningssjukdomar. De olika regionala centra samarbetar sinsemellan och ofta tillsammans med mottagningsklinikens läkare på patientens hemort.

Sverigekarta
De fem regionala metabola centra, från norr till söder: Umeå, Uppsala, Stockholm, Göteborg och Lund/Malmö.

Verksamheten vid de regionala centra

Den vård som erbjuds vid de olika metabola centra omfattar utredning, diagnostik och behandling av nyfödda och barn, samt vuxna med misstänkt eller fastställd medfödd ämnesomsättningssjukdom inom såväl öppen- som slutenvård. Patienten bemöts med en helhetsvård där hela sjukvårdskedjan för omhändertagandet ingår. Dessa team består av sjuksköterska, barnläkare, dietister och psykolog samt kurator för att ge barn, ungdomar och vuxna patienter en högklassig specialistvård. När barnet fyllt 18 år tar ett samarbetande team över på motsvarande vuxenklinik. Förutom vård och habilitering av befintliga patienter inom området erbjuder de regionala metabola centra även konsultationer till andra sjukhus i upptagningsområdet och övriga landet.