Lagändring för personer med nedsatt beslutsförmåga

Från och med 1 oktober, 2014 blir det möjligt för personer med nedsatt beslutsförmåga att delta i kvalitetsregister. Detta tack vare en lagändring i patientdatalagen som möjliggör medverkan för denna patientgrupp.
I praktiken innebär det att personalen först och främst ska stötta patienten på ett sådant sätt att denne i så stor utsträckning som möjligt själv kan ta ställning till registrering och därmed kunna hävda sin självbestämmanderätt. I annat fall kan information om patientens ställningstagande inhämtas från exempelvis anhörig eller annan närstående. Referens: Patientdatalag (2008:355)

Patientrapporterade data

Nu har vi kopplat på ytterligare en tjänst till RMMS för att bättre kunna värdera patienters upplevelser om t.ex. behandling, medicinering och diet. Detta gör vi för att kunna få en bättre skattning över vårdens nytta kontra patientens livskvalité. Tjänsten kallas för DISABKIDS och är ett livskvalitetsinstrument för barn med kroniska sjukdomar. De olika metabola centra kommer att stegvis införa patientverktyget i takt med fortbildning av personal.  Mer utförlig information och instruktion om tjänsten finns här.